รายการรหัส

ข้อมูลความต้องการ

มาตรฐานข้อมูล

รายการข้อมูล

รหัส

คำอธิบาย

ข้อมูลความต้องการ

เครื่องช่วยความพิการ

010001

แว่นตาดำ

 

010002

แว่นสายตา

010003

ตาเทียม/เปลี่ยนแก้วตา

010004

ไม้เท้าตาบอด

010005

เครื่องช่วยฟัง

010006

เรียนภาษามือ

010007

ศัลยกรรม

010008

กายอุปกรณ์ - รถโยก

010009

กายอุปกรณ์ - รถเข็น

010010

กายอุปกรณ์ - ไม้ค้ำยัน

010011

กายอุปกรณ์ – Walker

010012

กายอุปกรณ์ - ขาเทียม

010013

กายอุปกรณ์ - อุปกรณ์อื่นๆ

เงินสงเคราะห์

020001

เงินสงเคราะห์คนพิการ

020002

เงินสงเคราะห์คนพิการในครอบครัว

020003

เงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุ

020004

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

020005

เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์

020006

เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

020007

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ (นอกกระทรวง)

020008

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง

020009

เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

การศึกษา

030001

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

030002

เงินทุนการศึกษา

030003

สื่ออุปกรณ์พิเศษทางการศึกษา(คนพิการ)

030004

อุปกรณ์การศึกษา

030005

จัดหาสถานศึกษา

030006

เครื่องแต่งกาย

สุขภาพ

040001

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล

040002

เงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

040003

จิตบำบัด

040004

แก้ไขการพูด

040005

ฝึกการได้ยิน/ฟัง

040006

ส่งเข้ารับการรักษา / บำบัด

040007

ส่งไปทำกายภาพบำบัด

040008

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

040009

กิจกรรมบำบัด

อาชีพ

050001

 อาชีวะบำบัด

050002

เงินทุนประกอบอาชีพ

050003

จัดหาอาชีพ

050004

ฝึกอบรมอาชีพ

050005

ส่งเข้าสถานประกอบการ

เครื่องอุปโภคและบริโภค

060001

นมผงสำหรับเด็ก

060002

เครื่องนุ่งห่ม

060003

ถุงยังชีพ

อื่นๆ

070001

ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

070002

จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์

070003

เข้าสถานสงเคราะห์/สถานคุ้มครอง/ฟื้นฟู/ศูนย์ฝึกอาชีพ

070004

เงินค่าเดินทางกลับภูมิลำเนา

070005

จัดหาที่อยู่อาศัย

070006

จัดหาที่ทำกิน

070007

จัดหาที่ดินที่ทำกิน

070008

จัดหาผู้ดูแลคนพิการ

070009

จัดหาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

070010

ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย/คุ้มครองสิทธิ

070011

ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

070012

ติดตามหาญาติ

070013

เบี้ยความพิการ

070014

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

070015

ล่ามภาษามือ

070016

ส่งกลับภูมิลำเนา

070017

ให้คำปรึกษา/แนะนำ

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search