รายการรหัส

ข้อมูลสภาพปัญหา

มาตรฐานข้อมูล

รายการข้อมูล

รหัส

คำอธิบาย

ข้อมูลสภาพปัญหา

หมวดที่อยู่อาศัย

010001

ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย

010002

สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

010003

ไม่มีที่อยู่อาศัย

010004

เร่ร่อน (ออกมาใช้ชีวิตใหม่ ตาม พรบ.คนไร้ที่พึ่ง 2557)

หมวดสุขภาพอนามัย (ร่างกาย)

021001

ติดเชื้อเอดส์ (HIV)/ป่วยด้วยโรคเอดส์

021002

หลงลืมชราภาพ

021003

ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์/ป่วยด้วยโรคเอดส์

021004

ป่วยเป็นโรคร้ายแรง

021005

เจ็บป่วยเรื้อรัง (โรคเรื้อรัง (Chronic disease) หมายถึง โรคที่เมื่อเป็นแล้วจะมีอาการ หรือต้องรักษาติดต่อกันนาน เป็นแรมเดือนแรมปีหรือตลอดชีวิต มัก ได้แก่โรคไม่ติดเชื้อ (Non-infectious disease) เป็นส่วนใหญ่ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต โรคหัวใจ โรคหืด หลอดลม อักเสบเรื้อรัง ถุงลมพอง ตับแข็ง มะเร็ง)

021006

ขาดแคลนกายอุปกรณ์/ไม่มีเครื่องช่วยความพิการ

021007

ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจาวัน

021008

ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ

021009

ติดยาเสพติด

021010

พิการทางกาย

หมวดสุขภาพอนามัย (จิตใจ)

022001

จิตเวช

022002

โรคซึมเศร้า

หมวดสุขภาพอนามัย (สติปัญญา)

023001

สติปัญญา

หมวดอาหาร

03

 

หมวดการศึกษา

040001

ขาดโอกาสทางการศึกษา

040002

ไม่มีทุนการศึกษา

หมวดการมีงานทำและมีรายได้

050001

ขอทาน

050002

ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ

050003

เงินไม่พอใช้จ่าย

050004

ถูกเลิกจ้าง

050005

ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ

050006

มีหนี้สิน

050007

ไม่มีการออม

050008

ไม่มีงานทำ

050009

ไม่มีทุนประกอบอาชีพ

050010

ไม่มีรายได้

050011

ไม่มีอาชีพ

050012

ไม่มีที่ทำกิน

050013

ไม่มีที่ดินทำกิน

050014

รายได้ไม่แน่นอน

050015

ยากจน

หมวดครอบครัว

060001

กำพร้า

060002

ครอบครัวแตกแยก/พ่อแม่แยกทาง

060003

ครอบครัวอุปถัมภ์

060004

ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม

060005

ได้รับผลกระทบจากการที่คนในครอบครัวต้องโทษจำคุก

060006

ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว

060007

ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัย/ กำลังความสามารถและสติปัญญา

060008

ตั้งครรภ์นอกสมรส

060009

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและไม่พร้อมในการเลี้ยงดูบุตร (เป็น060013 ได้)

060010

ถูกทอดทิ้ง

060011

อยู่ตามลำพังไม่มีผู้ดูแล และมีปัญหาในการดำรงชีวิต

060012

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

060013

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้

060014

พ่อม่ายที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง/พ่อเลี้ยงเดี่ยว

060015

แม่ม่ายที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง/แม่เลี้ยงเดี่ยว

060016

ไม่มีผู้ดูแลในตอนกลางวัน ผู้ดูแลต้องออกไปทางานนอกบ้าน

060017

ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้

060018

ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย

060019

ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านจิตใจ

060020

ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านเพศ

060021

ครอบครัวมีภาระเลี้ยงดูผู้ประสบปัญหา (อาทิ เด็ก คนพิการผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ติดยาเสพติด)

060022

ครอบครัวหรือผู้อุปการะมีฐานะยากจน

060023

ครอบครัวยากจน

060024

ครอบครัวมีหนี้สิน

หมวดชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม

07

 

หมวด ศาสนาและวัฒนธรรม

08

 

หมวด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ความรุนแรง)

091001

เป็นผู้กระทำความรุนแรงต่อผู้อื่น

091002

ทารุณกรรมทางร่างกาย

091003

ทารุณกรรมทางจิตใจ

091004

ทารุณกรรมทางเพศ

หมวด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ค้ามนุษย์)

092001

ตกเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ

092002

ถูกทารุณกรรม/กักขัง/หน่วงเหนี่ยว

092003

ถูกบังคับขอทาน

092004

ถูกบังคับค้าประเวณี

092005

ถูกล่อลวง

092006

ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

092007

เป็นผู้กระทำความรุนแรงต่อผู้อื่น

092008

ถูกบังคับใช้แรงงาน

092009

ถูกบังคับให้ประพฤติผิดกฎหมาย

092010

อาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ม.29)

หมวด สิทธิและความเป็นธรรม
(สิทธิสวัสดิการและการบริการสังคม)

101001

ไม่มีค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลำเนา

101002

ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ

101003

ยังไม่ยื่นคำขอมีบัตรประจาตัวคนพิการ

101004

ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์

101005

ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

101006

ขาดเงินจัดการศพผู้สูงอายุ

หมวด สิทธิและความเป็นธรรม
(ความเป็นธรรม)

102001

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

102002

ถูกรังเกียจเหยียดหยาม

102003

เคยต้องโทษ/ประสบปัญหาการใช้ชีวิตในสังคม

102004

ถูกละเมิดทางเพศ (รอย้ายความรุนแรง)

หมวดการเมือง

111001

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง

111002

ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบชายแดนภาคใต้

หมวดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร/พลังงาน

121001

ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภัยแล้ง

121002

ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภัยหนาว

121003

ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติวาตภัย

121004

ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย

121005

ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอัคคีภัย

121006

ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว

121007

ได้รับผลกระทบจากมลภาวะ/สภาพแวดล้อม

หมวด สภาพปัญหาอื่น ๆ

130001

ประพฤติตนไม่เหมาะสม

130002

เสี่ยงต่อการกระทำผิด

130003

ไม่ทราบวิธีการปฏิบัติตนหรือการปรับตัวที่เหมาะสม

130004

การอพยพ/หลบหนีเข้าเมือง

130005

แข่งรถ/เข้าสถานบันเทิง 

130006

ติดตามมากับผู้ปกครอง (เข้าพักอาศัยชั่วคราว)

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search