รายการรหัส

ข้อมูลช่วงอายุ

มาตรฐานข้อมูล

รายการข้อมูล

รหัส

คำอธิบาย

ข้อมูลช่วงอายุ

การแบ่งช่วงอายุของสถานรองรับเด็กและ บ้านพักเด็กและครอบครัว [10]

10001

ช่วงอายุ 0 – 6 ปี

10002

ช่วงอายุ 6 – 12 ปี

10003

ช่วงอายุ 12 -  18 ปี

10004

ช่วงอายุ 18 – 25 ปี

10104

ช่วงอายุ 25 – 59 ปี

10105

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป

การแบ่งช่วงอายุของสภาเด็กและเยาวชน [20]

10101

ช่วงอายุ 6 - 12 ปี

10102

ช่วงอายุ 13 - 17 ปี

10103

ช่วงอายุ 18 - 25 ปี

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

10201

ช่วงอายุ แรกเกิด - 2 (2ปี 11เดือน)

10202

ช่วงอายุ 3 – 6 ปี

งานบริการทางสังคม

10301

ช่วงอายุ วัยเด็ก 0 – 18 ปี

10302

ช่วงอายุ เยาวชน 18 - 25 ปี

10303

ช่วงอายุ วัยทำงาน 25 - 60 ปี

10304

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

10401

ช่วงอายุมารดา น้อยกว่า 20 ปี

10402

ช่วงอายุมารดา 20 - 25 ปี

10403

ช่วงอายุมารดา 26 - 30 ปี

10404

ช่วงอายุมารดา 31 - 39 ปี

10405

ช่วงอายุมารดา 40 - 49 ปี

10406

ช่วงอายุมารดามากว่า 49 ปี

หลักประกันโอกาสทางสังคม

10501

ช่วงอายุ 12 -15 ปี

10502

ช่วงอายุ 16 – 17 ปี

10503

ช่วงอายุ 18 -21 ปี

การจัดหารครอบครัวบุญธรรม

10601

ช่วงอายุ แรกเกิด – 3 ปีขึ้นไป

10602

ช่วงอายุ 4 – 6 ปีขึ้นไป

10603

ช่วงอายุ 7 – 12 ปีขึ้นไป

10604

ช่วงอายุ 13 – 19 ปีขึ้นไป

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search