รายการรหัส

ข้อมูลประเภทการสงเคราะห์

มาตรฐานข้อมูล

รายการข้อมูล

รหัส

คำอธิบาย

ข้อมูลประเภทการสงเคราะห์

ประเภทการสงเคราะห์

10001

ค่าเลี้ยงดู/ ค่าอุปโภคบริโภค / ค่าพาหนะ

10002

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาสำหรับเด็ก (ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา, ระดับอาชีวศึกษา )

10003

ให้เงินทุนประกอบอาชีพ

10004

ค่ารักษาพยาบาล / ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกายอุปกรณ์แก่เด็กพิการ

10005

ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวเด็กไป 5 สถาน/ ค่าดำเนินงานของผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

10006

ค่าตรวจ DNA สำหรับเด็กไร้สถานะบุคคล

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search