รายการรหัส

ข้อมูลสาเหตุการรับเข้าและสภาพปัญหา

มาตรฐานข้อมูล

รายการข้อมูล

รหัส

คำอธิบาย

ข้อมูลสาเหตุการรับเข้า

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (เด็กเร่ร่อน)

10001

ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

10002

มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้

10003

เด็กที่มีพฤติกรรม ใช้ชีวิตเร่ร่อน

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (เด็กกําพร้า)

101001

เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต

101002

เด็กที่บิดาและมารดาเสียชีวิต

101003

เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดา

101004

เด็กที่ไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (เด็กที่อยู่ในสภาพยากลําบาก)

102001

เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน

102002

เด็กที่บิดามารดาหย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูก คุม ขัง หรือแยกกันอยู่และได้รับความลําบาก

102003

เด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัย หรือกำลังความสามารถและสติปัญญา

102004

เด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (เด็กพิการ)

103001

เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญา หรือจิตใจ

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด)

104001

เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร

104002

ประพฤติตนเกเรหรือข่มเหงรังแกผู้อื่น

104003

มั่วสุมในลักษณะที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น

104004

เล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน

104005

เสพสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติดให้โทษหรือของมึนเมาอย่างอื่น เข้าไปในสถานที่เฉพาะ เพื่อการจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

104006

เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

104007

ซื้อหรือขายบริการทางเพศ เข้าไปในสถานการค้าประเวณีหรือเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

104008

ประพฤติตนไปในทางชู้สาว หรือส่อไปในทางลามกอนาจารในที่สาธารณะ

104009

ต่อต้านหรือท้าทายคำสั่งสอนของผู้ปกครองจนผู้ปกครองไม่อาจอบรมสั่งสอนได้

104010

ไม่เข้าเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ

104011

เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียหาย

104012

อาศัยอยู่กับบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษหรือให้บริการทางเพศ

104013

เร่ร่อนไปตามสถานที่ต่างๆ โดยไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งที่แน่นอน

104014

ถูกทอดทิ้งหรือถูกปล่อยปละละเลยให้อยู่ในสภาพแวดล้อมอันอาจชักนำไปในทางเสียหาย

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (การเลี้ยงดูโดยมิชอบ)

105001

การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนหรือพัฒนาเด็กตามมาตรฐาน

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (ทารุณกรรม)

106001

การกระทําจนทำให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพ

106002

การละเว้นการกระทําจนทำให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพ

106003

การกระทําจนทำให้เด็กเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ

106004

การละเว้นการกระทําจนทำให้เด็กเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ

106005

การกระทําผิดทางเพศต่อเด็ก เช่น กระทำอนาจาร ข่มขืน กระทำชำเรา เป็นต้น

106006

การใช้เด็กให้กระทําหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี

กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี (ผลกระทบสื่อออนไลน์)

106001

ปัญหาถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ หรือ Cyberbullying

106002

ปัญหาถูกล่อลวง/ล่วงละเมิดผ่านสื่อออนไลน์

106003

ปัญหาคุกคามผ่านสื่อออนไลน์

106004

ข่มขู่ให้ถ่ายภาพโป้อนาจาร

106005

ข่มขู่ให้จ่ายเงิน

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2520 (ความรุนแรงในครอบครัว)

 

107001

การกระทำใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว

107002

การบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการ ไม่กระทำการ หรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ เว้นแต่การกระทำโดยประมาท

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 (แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ)

108001

การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี

108002

การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก

108003

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น

108004

การเอาคนลงเป็นทาส

108005

การนำคนมาขอทาน

108006

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

108007

การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้าหรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน อันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 (การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ)

109001

การข่มขืนใจให้ทำงานหรือให้บริการโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยทำให้บุคคลนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ เช่น การยึดพาสปอร์ต การยึดบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 (คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ)

110001

เด็กที่อยู่ในระหว่างศาลใช้มาตรการทางศาล ก่อนการพิจารณาคดี เพื่อมาคุ้มครองสวัสดิภาพ

110002

เด็กที่ศาลมีคำพิพากษา ให้คุ้มครองสวัสดิภาพ

อื่นๆ

120001

เด็กโรฮินยา 

120002

เด็กที่เคลื่อนย้ายตามบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

120003

บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคลื่อนย้ายตามเด็ก 

120004

เด็กต่างด้าวที่เดินทางมาเอง 

120005

เด็กที่ฝากไว้ระหว่างช่วงปิดเทอม 

120006

เด็กติดเชื้อ HIV/AIDS 

120007

เด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์ 

120008

เด็กที่ได้รับการส่งตัวตามมาตรา 69/1 (เด็กที่กระทำความผิด) 

120009

ตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์/ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

120010

อื่นๆ (ระบุ)

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search