รายการรหัส

ข้อมูลประเภทสถานสงเคราะห์

มาตรฐานข้อมูล

รายการข้อมูล

รหัส

คำอธิบาย

ข้อมูลประเภทสถานสงเคราะห์

ประเภทสถานสงเคราะห์
[10]

10001

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

10002

สถานสงเคราะห์เเด็ก

10003

ศูนย์สงเคราะห์เด็กและเยาวชน

10004

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก

10005

สถานแรกรับเด็ก

10006

หน่วยงานเอกชน (NGO)

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search