มาตรฐานข้อมูลกลาง

ข้อมูลความต้องการ

Help needed  : ความช่วยเหลือที่ต้องการ

 

สถานะการจัดการ

 

เวอร์ชั่น : 1.0

วันที่ออกแบบ : 15-06-2531

วันที่แก้ไขล่าสุด: 30 พฤศจิกายน 2562

 

ชื่อข้อมูล

ความต้องการ

 

คำอธิบาย

 ความต้องการสวัสดิการสังคม หรือความช่วยเหลือที่ต้องการ

 

ชื่อ XML Tag

<WelfareNeeds>

 

เป็นส่วนหนึ่งของ

MSDSH Official

 

รูปแบบข้อมูล

Character 3 Digits (0-9)

 

ชนิดข้อมูล

Code

 

รหัส

 

 

010001 = แว่นตาดำ
010002 = แว่นสายตา
010003 = ตาเทียม/เปลี่ยนแก้วตา
010004 = ไม้เท้าตาบอด

 
 
 
 

ความถี่ที่เกิดขึ้น

[0…1]

 

อ้างอิงจาก

 -

 

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 ความต้องการสวัสดิการสังคม หรือความช่วยเหลือที่ต้องการ จากแบบจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน และแบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 
 
 

คำแนะนำในการใช้

  -

 

กฎเพื่อการตรวจสอบ

Not Null ตรวจสอบว่าไม่เป็นค่าว่าง

 

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search