มาตรฐานข้อมูลกลาง

ข้อมูลสภาพปัญหา

Proplems  : ข้อมูลสภาพปัญหา

 

สถานะการจัดการ

 

เวอร์ชั่น : 1.0

วันที่ออกแบบ : 9 เมษายน 2562

วันที่แก้ไขล่าสุด: 30 พฤศจิกายน 2562

 

ชื่อข้อมูล

สภาพปัญหา

 

คำอธิบาย

สภาพปัญหา

 

ชื่อ XML Tag

<ProplemsList>

 

เป็นส่วนหนึ่งของ

-

 

รูปแบบข้อมูล

Character 5 Digits (0-9)

 

ชนิดข้อมูล

Code

 

รหัส

010001=ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย

 

010002=สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

 

010003=ไม่มีที่อยู่อาศัย

 

010004=เร่ร่อน (ออกมาใช้ชีวิตใหม่ ตาม พรบ.คนไร้ที่พึ่ง 2557)

 

ความถี่ที่เกิดขึ้น

รายปี

 

อ้างอิงจาก

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

   

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สภาพปัญหา จากแบบจัดเก็บข้อมูลของกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 
 
 

คำแนะนำในการใช้

-

 

 

กฎเพื่อการตรวจสอบ

Not Null ตรวจสอบว่าไม่เป็นค่าว่าง

 

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search