มาตรฐานข้อมูลกลาง

ข้อมูลช่วงอายุ

Proplems  : ข้อมูลช่วงอายุ

 

สถานะการจัดการ

 

เวอร์ชั่น : 1.0

วันที่ออกแบบ : 9 เมษายน 2562

วันที่แก้ไขล่าสุด: 30 พฤศจิกายน 2562

 

ชื่อข้อมูล

ช่วงอายุ

 

คำอธิบาย

ช่วงอายุ

 

ชื่อ XML Tag

<AgeRanges>

 

เป็นส่วนหนึ่งของ

-

 

รูปแบบข้อมูล

Character 5 Digits (0-9)

 

ชนิดข้อมูล

Code

 

รหัส

10001 ช่วงอายุ 0 – 6 ปี

 

10002 ช่วงอายุ 6 – 12 ปี

 

10003 ช่วงอายุ 12 - 18 ปี

 

10004 ช่วงอายุ 18 – 25 ปี

 

ความถี่ที่เกิดขึ้น

รายปี

 

อ้างอิงจาก

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

   

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลช่วงอายุจากแบบจัดเก็บข้อมูลช่วงอายุของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 
 
 

คำแนะนำในการใช้

-

 

 

กฎเพื่อการตรวจสอบ

Not Null ตรวจสอบว่าไม่เป็นค่าว่าง

 

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search