รายการบริการข้อมูล

จำนวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จำแนกข้อมูลจำแนกตามเพศ

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

GenderOfRiskGroupStatistic

 

 

 

 

 

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

Month

Number

เดือน

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงตามกรมการปกครอง

RiskGroupMale

Number

จำนวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพศชาย

RiskGroupFemale

Number จำนวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพศหญิง

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search