รายการบริการข้อมูล

จำนวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จำแนกข้อมูลจำแนกพื้นที่

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

RiskGroupStatistic

 

 

 

 

 

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

Month

Number

เดือน

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงตามกรมการปกครอง

RiskGroupNormal

Number

จำนวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงประเภทปกติ

RiskGroupMonitoring

Number จำนวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงประเภทเฝ้าระวัง

RiskGroupPossible

Number จำนวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงประเภทเสี่ยง

RiskGroupSummary

Number จำนวนข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งหมด

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search