รายการบริการข้อมูล

จำนวนเด็กที่กระทำผิดแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องโทษ จำแนกตามเพศ

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

MinorOffenderStatistic

 

 

 

 

 

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

Month

Number

เดือน

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงตามกรมการปกครอง

MinorOffenderMale

Number

จำนวนเด็กที่กระทำผิดแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องโทษชาย

MinorOffenderFemale

Number

จำนวนเด็กที่กระทำผิดแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องโทษหญิง

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search