รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลจำนวนเด็กที่เข้ารับบริการตามภูมิภาค

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

ProvincialPartChild

 

 

 

 

 

 

EducationYear

Number

ปีการศึกษา (ณ มี.ค.)

NorthChildMale

Number

จำนวนเด็กเพศชายภาคเหนือ

NorthChildFemale

Number

จำนวนเด็กเพศหญิงภาคเหนือ

SouthChildMale

Number

จำนวนเด็กเพศชายภาคใต้

SouthChildFemale

Number

จำนวนเด็กเพศหญิงภาคใต้

CentralChildMale

Number

จำนวนเด็กเพศชายภาคกลาง

CentralChildFemale

Number จำนวนเด็กเพศหญิงภาคกลาง

EastChildMale

Number จำนวนเด็กเพศชายภาคตะวันออก

EastChildFemale

Number จำนวนเด็กเพศหญิงภาคตะวันออก

WestChildMale

Number จำนวนเด็กเพศชายภาคตะวันตก

WestChildFemale

Number จำนวนเด็กเพศหญิงภาคตะวันตก

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search