รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลจำนวนผลการประเมินของหน่วยงาน

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

EvaluateDepartment

 

 

 

 

 

 

SummaryDepartment

Number

จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหมด

SummaryPassDepartment

Number

จำนวนรวมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

VeryGoodPassDepartment

Number

จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ระดับดีมาก

GoodPassDepartment

Number

จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ระดับดี

PassDepartment

Number

จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

FailDepartment

Number

จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต้องปรับปรุง

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search