รายการบริการข้อมูล

สถิติการมอบเด็กในความอุปการะของครอบครัว บุญธรรมชาวไทยและครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศ

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 AdoptionChildStatistic

 

 

 

 

 

 

 

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

AdoptionChildCentral

Number

จำนวนการมอบเด็กในความอุปการะของครอบครัวบุญธรรม ในประเทศ (ส่วนกลาง)

AdoptionChildProvincial

Number

จำนวนการมอบเด็กในความอุปการะของครอบครัวบุญธรรม ในประเทศ (ส่วนภูมิภาค)

AdoptionChildCountry

Number

รวมจำนวนการมอบเด็กในความอุปการะของครอบครัวบุญธรรมในประเทศ

AdoptionChildForeign

Number

จำนวนการมอบเด็กในความอุปการะของครอบครัวบุญธรรมต่างประเทศ

AdoptionChildSummary

Number

รวมจำนวนการมอบเด็กในความอุปการะของครอบครัวบุญธรรมชาวไทยและครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศทั้งหมด

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search