รายการบริการข้อมูล

จำนวนผู้ลงทะเบียนจำแนกตามสภาพปัญหาของผู้ลงทะเบียน/ปีงบประมาณ

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 RegisterByProblems

 

 

 

 

 

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

RegisterTeenmother

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียนตามสภาพปัญหาแม่วัยใส

RegisterUnemployedmother

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียนตามสภาพปัญหาแม่ว่างงาน

RegisterSinglemother

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียนตามสภาพปัญหาแม่เลี้ยงเดียว

RegisterHousingProblemmother

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียนตามสภาพปัญหาแม่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย

RegisterLearnmother

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียนตามสภาพปัญหาแม่กำลังศึกษา

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search