รายการบริการข้อมูล

จำนวนผู้ลงทะเบียนจำแนกตามจังหวัด/ปีงบประมาณ

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 RegisterByProvince

 

 

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดจังหวัดตามกรมการปกครอง (ดูรายละเอียด)

Register

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียน

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search