รายการบริการข้อมูล

จำนวนผู้ลงทะเบียนจำแนกตามสาขาอาชีพ/ปีงบประมาณ

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 RegisterByOccupation

 

 

 

 

 

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

RegisterEmployment

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียนอาชีพรับจ้าง

RegisterFarmer

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียนอาชีพเกษตรกร

RegisterMerchant

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียนอาชีพค้าขาย

RegisterUnemployment

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียนอาชีพว่างงาน

RegisterUnknown

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียนอาชีพไม่ระบุ

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search