รายการบริการข้อมูล

จำนวนผู้ลงทะเบียนจำแนกตามช่วงอายุ/ปีงบประมาณ

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 RegisterByAge

 

 

 

 

 

 

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

RegisterUnknownAge

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียนไม่ระบุช่วงอายุ

RegisterLessthan20

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า 20 ปี

Register Between20and25

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียน 20-25 ปี

RegisterBetween26and30

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียน 26-30 ปี

RegisterBetween31and39

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียน 31-39 ปี

Register Between40and49

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียน 40-49 ปี

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search