รายการบริการข้อมูล

จำนวนผู้ลงทะเบียนจำแนกตามภูมิภาค/ปีงบประมาณ

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 RegisterProvincialPart

 

 

 

 

 

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

RegisterNorth

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียนภาคเหนือ

RegisterCentral

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียนภาคกลาง

RegisterNortheast

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

RegisterSouthern

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียนภาคใต้

RegisterBangkok

Number

จำนวนผู้ลงทะเบียนกรุงเทพมหานคร

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search