รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทผู้ขอรับบริการเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 ApplicantStatistic

 

 

 

 

 

 

 

 

Month

Number

ประจำเดือน

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

ApplicantType

Number

จำนวนผู้อุปการะเด็ก เพศชาย

Number

จำนวนผู้อุปการะเด็ก เพศหญิง

Number

จำนวนผู้อุปการะเด็ก ไม่ระบุ

Number

จำนวนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ เพศชาย

Number

จำนวนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ เพศหญิง

Number

จำนวนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ ไม่ระบุ

Number

จำนวนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ อายุ 0-6 ปี

 

Number

จำนวนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ อายุ 7-18 ปี

 

Number

จำนวนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ กรณีครอบครัวเครือญาติ

 

Number

จำนวนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ กรณีเด็กที่ได้รับการอุปการะในสถานสงเคราะห์

 

Number

จำนวนงบประมาณที่ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ทั้งหมด

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search