รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทผู้ขอรับบริการเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 

ApplicantType

Number

ประเภทผู้ขอรับบริการ

 

ApplicantsMale

Number

จำนวนผู้ขอรับบริการ เพศชาย

 

BudgetApplicantsMale

Number

จำนวนงบประมาณที่ใช้ของผู้ขอรับบริการ เพศชาย

 

ApplicantsFemale

Number

จำนวนผู้ขอรับบริการ เพศหญิง

 

BudgetApplicantsFemale

Number

จำนวนงบประมาณที่ใช้ของผู้ขอรับบริการ เพศหญิง

 

ApplicantsUnknown

Number

จำนวนผู้ขอรับบริการ ไม่ระบุ

 

BudgetApplicantsUnknown

Number

จำนวนงบประมาณที่ใช้ของผู้ขอรับบริการ ไม่ระบุ

 

Applicants

Number

จำนวนผู้ขอรับบริการทั้งหมด

 

BudgetApplicants

Number

จำนวนงบประมาณที่ใช้ของผู้ขอรับบริการทั้งหมด

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search