รายการบริการข้อมูล

สถิติการมอบเด็กบุตรบุญธรรมจำแนกตามประเภท

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 AdoptionChildByType

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Month

Number

ประจำเดือน

ChildGiveThaiDCY

Number

จำนวนการมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไทย เด็กกรม ฯ

ChildGiveInterDCY

Number

จำนวนการมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ เด็กกรมฯ

ChildGiveThaiChildWelfareOrganization

Number

จำนวนการมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไทย เด็กองค์การสวัสดิภาพเด็ก

ChildGiveInterChildWelfareOrganization

Number

จำนวนการมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ เด็กองค์การสวัสดิภาพเด็ก

ChildGiveThaiHaveParents

Number

จำนวนการมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไทย เด็กมีบิดามารดา

ChildGiveInterHaveParents

Number

จำนวนการมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ เด็กมีบิดามารดา

ChildGiveSocietyHaveParents

Number

จำนวนการมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรม อนุกรรมการประจำจังหวัด (พมจ) เด็กมีบิดามารดา

ChildGiveThaiCourtOrder

Number

จำนวนการมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไทย เด็กมีคำสั่งศาล

ChildGiveInterCourtOrder

Number

จำนวนการมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ เด็กมีคำสั่งศาล

ChildGiveSocietyCourtOrder

Number

จำนวนการมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรม อนุกรรมการประจำจังหวัด (พมจ.) เด็กมีคำสั่งศาล

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search