รายการบริการข้อมูล

สถิติการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแบ่งตามภูมิภาค

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 AdoptionRegisterProvincialPart

 

 

 

 

 

 

 

 

Month

Number

ประจำเดือน

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

AdoptedChildBangkok

Number

จำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กทม.

AdoptedChildCentral

Number

จำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ภาคกลาง

AdoptedChildSouth

Number

จำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ภาคใต้

AdoptedChildNorth

Number

จำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ภาคเหนือ

AdoptedChildNortheast

Number

จำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

AdoptedChildEast

Number

จำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ภาคตะวันออก

AdoptedChild

Number

รวมจำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมทั้งหมด

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search