รายการบริการข้อมูล

สถิติการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 

Month

Number

ประจำเดือน

 

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

 

ThaiAdoptedChildCentral

Number

จำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไทย ส่วนกลาง

 

ThaiAdoptedChildCountry

Number

จำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไทย ต่างจังหวัด

 

ThaiAdoptedChildProvincial

Number

จำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไทย ส่วนภูมิภาค

 

ThaiAdoptedChild

Number

รวมจำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไทย

 

ForeignAdoptedChild

Number

จำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต่างประเทศ

 

AdoptedChild

Number

รวมจำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไทย และต่างประเทศ

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search