รายการบริการข้อมูล

สถิติการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 AdoptionChildRegister

 

 

 

 

 

 

 

Month

Number

ประจำเดือน

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

ThaiAdoptionChildCentral

Number

จำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไทย (ส่วนกลาง)

ThaiAdoptionChildProvincial

Number

จำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไทย (ส่วนภูมิภาค)

ThaiAdoptionChild

Number

รวมจำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไทย

ForeignAdoptionChild

Number

จำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต่างประเทศ

AdoptionChild

Number

รวมจำนวนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไทย และต่างประเทศ

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search