รายการบริการข้อมูล

สถิติการมอบเด็กในความอุปการะของครอบครัวบุญธรรมชาวไทย

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

 

AdoptBangkok

Number

จำนวนการมอบเด็กให้ในความอุปถัมภ์ของครอบครัวบุญธรรม ในประเทศ ส่วนกลาง (กทม.)

 

AdoptProvincial

Number

จำนวนการมอบเด็กให้ในความอุปถัมภ์ของครอบครัวบุญธรรม ในประเทศ ส่วนภูมิภาค

 

AdoptCountry

Number

รวมจำนวนการมอบเด็กให้ในความอุปถัมภ์ของครอบครัวบุญธรรมในประเทศ

 

AdoptForeignCountry

Number

จำนวนการมอบเด็กให้ในความอุปถัมภ์ของครอบครัวบุญธรรมต่างประเทศ

 

Adopt

Number

รวมจำนวนการมอบเด็กให้ในความอุปถัมภ์ของครอบครัวบุญธรรมชาวไทยและครอบครัวชาวต่างประเทศทั้งหมด

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search