รายการบริการข้อมูล

รายงานสถิติข้อมูลบุคลากร

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 

EducationYear

Number

ปีการศึกษา(ณ  มี.ค.)

 

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงตามกรมการปกครอง (ดูรายละเอียด)

 

SummaryTeachersMentor

Number

จำนวนครูและพี่เลี้ยงทั้งหมด

 

TeachersMentorMale

Number

จำนวนครูและพี่เลี้ยง เพศชาย

 

TeachersMentorFemale

Number

จำนวนครูและพี่เลี้ยง เพศหญิง

 

UnderBachelorDegreeTeachersMentor

Number

จำนวนครูและพี่เลี้ยง วุฒิการศึกษาต่ำกว่า ป.ตรี

 

BachelorDegreeTeachersMentor

Number

จำนวนครูและพี่เลี้ยง วุฒิการศึกษา ป.ตรี

 

HigherBachelorDegreeTeachersMentor

Number

จำนวนครูและพี่เลี้ยง วุฒิการศึกษาสูงกว่า ป.ตรี

 

TeachersMentorPassTraining

Number

จำนวนครูและพี่เลี้ยงผ่านการอบรมตามกฎกระทรวงกำหนด

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search