รายการบริการข้อมูล

รายงานสถิติข้อมูลบุคลากร

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 PersonnalNumber

 

 

 

 

 

 

 

 

EducationYear

Number

ปีการศึกษา(ณ  มี.ค.)

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงตามกรมการปกครอง (ดูรายละเอียด)

SummaryPerson

Number

จำนวนผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหมด

MalePerson

Number

จำนวนผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพศชาย

FemalePerson

Number

จำนวนผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพศหญิง

UnderBachelorDegreePerson

Number

จำนวนผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย วุฒิการศึกษาต่ำกว่า ป.ตรี

BachelorDegreePerson

Number

จำนวนผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย วุฒิการศึกษา ป.ตรี

HigherBachelorDegreePerson

Number

จำนวนผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย วุฒิการศึกษาสูงกว่า ป.ตรี

PassTrainingPerson

Number

จำนวนผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านการอบรมตามกฎกระทรวงกำหนด

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search