รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลจำนวนเด็กที่เข้ารับบริการ แยกรายจังหวัด

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

ProvincialChild

 

 

 

 EducationYear

 Number

 ปีการศึกษา (ณ มี.ค.)

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงตามกรมการปกครอง (ดูรายละเอียด)

ReceiveChildMale

Number

จำนวนเด็กที่เข้ารับบริการ เพศชาย

ReceiveChildFemale

Number

จำนวนเด็กที่เข้ารับบริการ เพศหญิง

ReceiveChildUnderSixyearMale

Number

จำนวนเด็กอายุ 0-6 ปีที่เข้ารับบริการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพศชาย

ReceiveChildUnderSixyearFemale

Number

จำนวนเด็กอายุ 0-6 ปีที่เข้ารับบริการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพศหญิง

Operator

Text

ผู้ดำเนินกิจการ

SubagentOperator

Text

ผู้ดำเนินกิจการแทน

Licensee

Text

ผู้รับใบอนุญาต

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search