รายการบริการข้อมูล

จำนวนเด็กที่เข้ารับบริการ แยกรายจังหวัด

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงตามกรมการปกครอง (ดูรายละเอียด)

 

EducationYear

Number

ปีการศึกษา (ณ  มี.ค.)

 

ReceiveChildMale

Number

จำนวนเด็กที่เข้ารับบริการ  เพศชาย

 

ReceiveChildFemale

Number

จำนวนเด็กที่เข้ารับบริการ เพศหญิง

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search