รายการบริการข้อมูล

รายงานสถิติสาเหตุที่รับเข้าอุปการะประจำเดือน

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 SupportChildCause

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Month

Number

เดือน

Year

Number

ปี พ.ศ.

OfficeName

Text

ชื่อหน่วยงาน

OfficeCode

Number

รหัสหน่วยงาน

CauseCode

Code

รหัสสาเหตุที่รับเข้าอุปการะ (ดูรายละเอียด)

Cause

Text

สาเหตุที่รับเข้าอุปการะ

BringforwardMale

Number

จำนวนยอดยกมา เพศชาย

BringforwardFemale

Number

จำนวนยอดยกมา เพศหญิง

NewMale

Number

จำนวนรับใหม่ เพศชาย

NewFemale

Number

จำนวนรับใหม่ เพศหญิง

DisposeMale

Number

จำนวนจำหน่าย เพศชาย

DisposeFemale

Number

จำนวนจำหน่าย เพศหญิง

MaleOneYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศชาย ช่วงอายุ แรกเกิด - 1 ปี

MaleTwoYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศชาย ช่วงอายุ 2-3 ปี

MaleFourYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศชาย ช่วงอายุ 4-5 ปี

MaleSixYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศชาย ช่วงอายุ 6 ปี

MaleSevenYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศชาย ช่วงอายุ 7-8 ปี

MaleNineYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศชาย ช่วงอายุ 9-10 ปี

MaleElevenYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศชาย ช่วงอายุ 11-12 ปี

MaleThirteenYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศชาย ช่วงอายุ 13-14 ปี

MaleFifteenYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศชาย ช่วงอายุ 15-16 ปี

MaleSeventeenYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศชาย ช่วงอายุ 17-18 ปี

MaleNineteenYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศชาย ช่วงอายุ 19 ปีขึ้นไป

FemaleOneYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศหญิง ช่วงอายุ แรกเกิด - 1 ปี

FemaleTwoYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศหญิง ช่วงอายุ 2-3 ปี

FemaleFourYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศหญิง ช่วงอายุ 4-5 ปี

FemaleSixYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศหญิง ช่วงอายุ 6 ปี

FemaleSevenYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศหญิง ช่วงอายุ 7-8 ปี

FemaleNineYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศหญิง ช่วงอายุ 9-10 ปี

FemaleElevenYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศหญิง ช่วงอายุ 11-12 ปี

FemaleThirteenYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศหญิง ช่วงอายุ 13-14 ปี

FemaleFifteenYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศหญิง ช่วงอายุ 15-16 ปี

FemaleSeventeenYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศหญิง ช่วงอายุ 17-18 ปี

FemaleNineteenYear

Number

จำนวนคงเหลือ เพศหญิง ช่วงอายุ 19 ปีขึ้นไป

SummaryChild

Number

จำนวนเด็กที่เข้าอุปการะทั้งหมด

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search