รายการบริการข้อมูล

รายงานสถิติเด็กในสถานรองรับเด็กประจำเดือน

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 

Month

Number

เดือน

 

Year

Number

ปี พ.ศ.

 

OrganizationName

Text

ชื่อหน่วยงาน

 

OrganizationIdentification

Identification

รหัสหน่วยงาน

 

BringforwardThaichildMale

Number

จำนวนยอดยกมาของเด็กไทย เพศชาย

 

BringforwardThaichildFemale

Number

จำนวนยอดยกมาของเด็กไทย เพศหญิง

 

NewThaichildMale

Number

จำนวนการรับใหม่ของเด็กไทย เพศชาย

 

NewThaichildFemale

Number

จำนวนการรับใหม่ของเด็กไทย เพศหญิง

 

DisposeThaichildMale

Number

จำนวนการจำหน่ายของเด็กไทย เพศชาย

 

DisposeThaichildFemale

Number

จำนวนการจำหน่ายของเด็กไทย เพศหญิง

 

ThaichildMale

Number

จำนวนเด็กไทยคงเหลือ เพศชาย

 

ThaichildFemale

Number

จำนวนเด็กไทยคงเหลือ เพศหญิง

 

BringforwardForeignerchildMale

Number

จำนวนยอดยกมาของเด็กต่างชาติ เพศชาย

 

BringforwardForeignerchildFemale

Number

จำนวนยอดยกมาของเด็กต่างชาติ เพศหญิง

 

NewForeignerchildMale

Number

จำนวนการรับใหม่ของเด็กต่างชาติ เพศชาย

 

NewForeignerchildFemale

Number

จำนวนการรับใหม่ของเด็กต่างชาติ เพศหญิง

 

DisposeForeignerchildMale

Number

จำนวนการจำหน่ายของเด็กต่างชาติ เพศชาย

 

DisposeForeignerchildFemale

Number

จำนวนการจำหน่ายของเด็กต่างชาติ เพศหญิง

 

ForeignerchildMale

Number

จำนวนเด็กต่างชาติคงเหลือ เพศชาย

 

ForeignerchildFemale

Number

จำนวนเด็กต่างชาติคงเหลือ เพศหญิง

 

BringforwardStatelesschildMale

Number

จำนวนยอดยกมาของเด็กไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร เพศชาย

 

BringforwardStatelesschildFemale

Number

จำนวนยอดยกมาของเด็กต่างชาติ เพศหญิง

 

NewStatelesschildMale

Number

จำนวนการรับใหม่ของเด็กไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร เพศชาย

 

NewStatelesschildFemale

Number

จำนวนการรับใหม่ของเด็กไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร เพศหญิง

 

DisposeStatelesschildMale

Number

จำนวนการจำหน่ายของเด็กไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร เพศชาย

 

DisposeStatelesschildFemale

Number

จำนวนการจำหน่ายของเด็กไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร เพศหญิง

 

StatelesschildMale

Number

จำนวนเด็กไร้สถานะทางทะเบียนราษฎรคงเหลือ เพศชาย

 

StatelesschildFemale

Number

จำนวนเด็กไร้สถานะทางทะเบียนราษฎรคงเหลือ เพศหญิง

 

SummaryChild

Number

จำนวนรวมเด็กในสถานรองรับเด็กทั้งหมด

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search