รายการบริการข้อมูล

รายงานสถิติเด็กในสถานรองรับเด็กประจำเดือน

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

SupportChildStatistic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Month

Number

เดือน

Year

Number

ปี พ.ศ.

OrganizationName

Text

ชื่อหน่วยงาน

OrganizationIdentification

Identification

รหัสหน่วยงาน

BringforwardThaiMale

Number

จำนวนยอดยกมาของเด็กไทย เพศชาย

BringforwardThaiFemale

Number

จำนวนยอดยกมาของเด็กไทย เพศหญิง

NewThaiMale

Number

จำนวนการรับใหม่ของเด็กไทย เพศชาย

NewThaiFemale

Number

จำนวนการรับใหม่ของเด็กไทย เพศหญิง

DisposeThaiMale

Number

จำนวนการจำหน่ายของเด็กไทย เพศชาย

DisposeThaiFemale

Number

จำนวนการจำหน่ายของเด็กไทย เพศหญิง

ThaiMale

Number

จำนวนเด็กไทยคงเหลือ เพศชาย

ThaiFemale

Number

จำนวนเด็กไทยคงเหลือ เพศหญิง

BringforwardForeignerMale

Number

จำนวนยอดยกมาของเด็กต่างชาติ เพศชาย

BringforwardForeignerFemale

Number

จำนวนยอดยกมาของเด็กต่างชาติ เพศหญิง

NewForeignerMale

Number

จำนวนการรับใหม่ของเด็กต่างชาติ เพศชาย

NewForeignerFemale

Number

จำนวนการรับใหม่ของเด็กต่างชาติ เพศหญิง

DisposeForeignerMale

Number

จำนวนการจำหน่ายของเด็กต่างชาติ เพศชาย

DisposeForeignerFemale

Number

จำนวนการจำหน่ายของเด็กต่างชาติ เพศหญิง

ForeignerMale

Number

จำนวนเด็กต่างชาติคงเหลือ เพศชาย

ForeignerFemale

Number

จำนวนเด็กต่างชาติคงเหลือ เพศหญิง

BringforwardStatelessMale

Number

จำนวนยอดยกมาของเด็กไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร เพศชาย

BringforwardStatelessFemale

Number

จำนวนยอดยกมาของเด็กต่างชาติ เพศหญิง

NewStatelessMale

Number

จำนวนการรับใหม่ของเด็กไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร เพศชาย

NewStatelessFemale

Number

จำนวนการรับใหม่ของเด็กไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร เพศหญิง

DisposeStatelessMale

Number

จำนวนการจำหน่ายของเด็กไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร เพศชาย

DisposeStatelessFemale

Number

จำนวนการจำหน่ายของเด็กไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร เพศหญิง

StatelessMale

Number

จำนวนเด็กไร้สถานะทางทะเบียนราษฎรคงเหลือ เพศชาย

StatelessFemale

Number

จำนวนเด็กไร้สถานะทางทะเบียนราษฎรคงเหลือ เพศหญิง

SummaryNumber

Number

จำนวนรวมเด็กในสถานรองรับเด็กทั้งหมด

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search