รายการบริการข้อมูล

สถิติข้อมูลจำนวนสมาชิกแยกประเภทความพิการ

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 

MemberVisualDisability

Number

จำนวนสมาชิกที่พิการทางการเห็น

 

MemberHearingOrMeaningDisability

Number

จำนวนสมาชิกที่พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

 

MemberMovementOrPhysicalDisability

Number

จำนวนสมาชิกที่พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

 

MemberMentalOrBehavioralDisability

Number

จำนวนสมาชิกที่พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

 

MemberIntellectualDisability

Number

จำนวนสมาชิกที่พิการทางสติปัญญา

 

MemberLearningDisability

Number

จำนวนสมาชิกที่พิการทางการเรียนรู้

 

MemberAutisticDisability

Number

จำนวนสมาชิกที่พิการทางออทิสติก

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search