รายการบริการข้อมูล

สถิติข้อมูลจำนวนสมาชิกแยกประเภทความพิการ

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 MemberDefective

 

 

 

 

 

 

MemberVisualDisability

Number

จำนวนสมาชิกที่พิการทางการเห็น

MemberHearingOrMeaningDisability

Number

จำนวนสมาชิกที่พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

MemberMovementDisability

Number

จำนวนสมาชิกที่พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

MemberMentalDisability

Number

จำนวนสมาชิกที่พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

MemberIntellectualDisability

Number

จำนวนสมาชิกที่พิการทางสติปัญญา

MemberLearningDisability

Number

จำนวนสมาชิกที่พิการทางการเรียนรู้

MemberAutisticDisability

Number

จำนวนสมาชิกที่พิการทางออทิสติก

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search