รายการบริการข้อมูล

สถิติข้อมูลจำนวนสมาชิกแยกสถานภาพการทำงาน

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 MemberStatus

 

 

 

MemberStudyAndWork

Number

จำนวนสมาชิกที่เรียนด้วยทำงานด้วย

MemberStudy

Number

จำนวนสมาชิกที่เรียนอย่างเดียว

MemberHaveJob

Number

จำนวนสมาชิกที่จบแล้วทำงานแล้ว

MemberJobless

Number

จำนวนสมาชิกที่จบแล้วยังไม่ได้ทำงาน

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search