รายการบริการข้อมูล

สถิติข้อมูลจำนวนสมาชิกแยกระดับการศึกษา

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 MemberEducation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberkindergarten

Number

จำนวนสมาชิกกำลังศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

MemberPrimary

Number

จำนวนสมาชิกกำลังศึกษาระดับประถมศึกษา

MemberSecondary

Number

จำนวนสมาชิกกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา

MemberVocational

Number

จำนวนสมาชิกกำลังศึกษาระดับอาชีวศึกษา

MemberHigher

Number

จำนวนสมาชิกกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา

MemberNonFormal

Number

จำนวนสมาชิกกำลังศึกษาระดับการศึกษานอกโรงเรียน

MemberGraduatedGrade6

Number

จำนวนสมาชิกที่จบการศึกษาระดับ ป.6

MemberGraduatedJuniorHighSchool

Number

จำนวนสมาชิกที่จบการศึกษาระดับ ม.ต้น

MemberGraduatedSeniorHighSchool

Number

จำนวนสมาชิกที่จบการศึกษาระดับ ม.ปลาย

MemberGraduateVocational

Number

จำนวนสมาชิกที่จบการศึกษาระดับ ปวช.

MemberGraduateHighVocational

Number

จำนวนสมาชิกที่จบการศึกษาระดับ ปวส.

MemberGraduateBachelorDegrees

Number

จำนวนสมาชิกที่จบการศึกษาระดับ ป.ตรี

MemberGraduateHigherBachelorDegree

Number

จำนวนสมาชิกที่จบการศึกษาระดับ สูงกว่า ป.ตรี

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search