รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลสถิติจำนวนสมาชิกแยกช่วงอายุ

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 MemberAge

 

 

 

 

MemberOneYear

Number

จำนวนสมาชิก อายุ 0-6 ปี

MemberSixYear

Number

จำนวนสมาชิก อายุ 6-12 ปี

MemberTwelveYear

Number

จำนวนสมาชิก อายุ 12-18 ปี

MemberEighteenYear

Number

จำนวนสมาชิก อายุ 18-25 ปี

SummaryMember

Number

จำนวนสมาชิก รวมทั้งหมด

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search