รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลสถิติจำนวนสมาชิก

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 MemberCouncil

 

 

MemberMale

Number

จำนวนสมาชิก เพศชาย

MemberFemale

Number

จำนวนสมาชิก เพศหญิง

SummaryMember

Number

จำนวนสมาชิก รวมทั้งหมด

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search