รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลจำนวนสาเหตุปัญหาเด็กนอกระบบรายปี รายจังหวัด

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

OutOfSchoolProblemsStat

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

ProblemsCode

Code

รหัสสภาพปัญหา (ดูรายละเอียด)

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงกรมการปกครอง (ดูรายละเอียด)

SummaryChild

Number

จำนวนเด็กภาพรวมทั้งประเทศ

ChildTwelveYear

Number

จำนวนเด็กนอกระบบช่วงอายุ 12-15 ปี

ChildSixteenYear

Number

จำนวนเด็กนอกระบบช่วงอายุ 16-17 ปี

ChildEighteenYear

Number

จำนวนเด็กนอกระบบช่วงอายุ 18-21 ปี

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search