รายการบริการข้อมูล

รายงานสถิติจำนวนเด็กทั้งหมด/เด็กนอกระบบจำแนกช่วงอายุ รายปี

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

OutOfSchoolAgeStat

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

SummaryChild

Number

จำนวนเด็กทั้งหมด

OutOfSchoolChild

Number

จำนวนเด็กนอกระบบ

OutOfSchoolChildTwelveYear

Number

จำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบช่วงอายุ 12-15 ปี

OutOfSchoolChildSixteenYear

Number

จำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบช่วงอายุ 16-17 ปี

OutOfSchoolChildEighteenYear

Number

จำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบช่วงอายุ 18-21 ปี

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search