รายการบริการข้อมูล

รายงานสถิติจำนวนเด็กทั้งหมด/จำนวนเด็กนอกระบบ, จำนวนเด็กนอกระบบ ที่ผ่านการสำรวจ/จำนวนเด็กนอกระบบที่สำรวจพบ รายปี

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

OutOfSchoolServeyStat

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงกรมการปกครอง (ดูรายละเอียด)

SummaryChildThreeYear

Number

จำนวนเด็กทั้งหมดช่วงอายุ 3-21 ปี => 25ปี

OutOfSchoolChildThreeYear

Number

จำนวนเด็กนอกระบบช่วงอายุ 3-21 ปี

SummaryChild

Number

จำนวนเด็กทั้งหมด

OutOfSchoolChild

Number

จำนวนเด็กนอกระบบ

OutOfSchoolChildServey

Number

จำนวนเด็กที่ผ่านการสำรวจ

OutOfSchoolChildFound

Number

จำนวนเด็กนอกระบบที่สำรวจพบ

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search