รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

DormitoryLicenseStatistic

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

Month

Number

เดือน

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงตามกรมการปกครอง (ดูรายละเอียด)

DormitoryLicense

Number

จำนวนหอพักเอกชนที่มีใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก

DormitoryNoLicense

Number

จำนวนหอพักเอกชนที่ไม่มีใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search