รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลหอพักที่ขึ้นทะเบียนกับสถานศึกษา

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

DormitoryRegisterStatistic

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

Month

Number

เดือน

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงตามกรมการปกครอง (ดูรายละเอียด)

DormitoryRegister

Number

จำนวนหอพักเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับสถานศึกษา

DormitoryNotRegister

Number

จำนวนหอพักเอกชนที่ไม่ขึ้นทะเบียนกับสถานศึกษา

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search