รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก (ได้/ไม่ รับใบอนุญาต)

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

DormitoryRegisterStatistic

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

Month

Number

เดือน

Province

Text

จังหวัด

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงตามกรมการปกครอง (ดูรายละเอียด)

DormitoryLicense

Number

จำนวนหอพักเอกชนที่ได้รับใบอนุญาต

DormitoryNolicense

Number

จำนวนหอพักเอกชนที่ไม่ได้รับใบอนุญาต

DormitorySchoolLicense

Number

จำนวนหอพักสถานศึกษาที่ได้รับใบอนุญาต

DormitorySchoolNolicense

Number

จำนวนหอพักสถานศึกษาที่ไม่ได้รับใบอนุญาต

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search