รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลหอพักเอกชนและหอพักสถานศึกษา

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

DormitoryPrivateSchoolStatistic

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

Month

Number

เดือน

Province

Text

จังหวัด

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงตามกรมการปกครอง (ดูรายละเอียด)

Dormitory

Number

จำนวนหอพักเอกชน

DormitoryLodgerMale

Number

จำนวนผู้พักอาศัยชายหอพักเอกชน

DormitoryLodgerFemale

Number

จำนวนผู้พักอาศัยหญิงหอพักเอกชน

DormitorySchool

Number

จำนวนหอพักสถานศึกษา

DormitorySchoolLodgerMale

Number

จำนวนผู้พักอาศัยชายหอพักสถานศึกษา

DormitorySchoolLodgerFemale

Number

จำนวนผู้พักอาศัยหญิงหอพักสถานศึกษา

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search