รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลขนาดของหอพัก แยก ชาย/หญิง แยกขนาด S M L รายจังหวัด (ราย 6 เดือน รายงานเดือน ก.ย. และ มี.ค.)

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

DormitorySizeStatistic

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

Month

Number

เดือน

Province

Text

จังหวัด

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงตามกรมการปกครอง (ดูรายละเอียด)

DormitorySizeCode

Number

รหัสขนาดหอพัก(S M L)

LodgerMale

Number

จำนวนผู้พักอาศัยชาย

LodgerFemale

Number

จำนวนผู้พักอาศัยหญิง

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search