รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลประเภทของหอพัก แยก ชาย/หญิง รายจังหวัด (ราย 6 เดือน รายงานเดือน ก.ย. และ มี.ค.)

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

DormitoryTypeStatistic

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

Month

Number

เดือน

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงตามกรมการปกครอง (ดูรายละเอียด)

LodgerMale

Number จำนวนผู้พักอาศัยชายในหอพักชาย

LodgerFemale

Number จำนวนผู้พักอาศัยหญิงในหอพักหญิง

LodgerMale

Number

จำนวนผู้พักอาศัยชายในหอพักรวม

LodgerFemale

Number

จำนวนผู้พักอาศัยหญิงในหอพักรวม

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search