รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลสถานะการเงินของกองทุน (รายเดือน)

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

FundFinancialStatus

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

Month

Number

เดือน

AssociationSupport

Number

จำนวนองค์กรที่ได้รับการสนับสนุน

ProjectSupport

Number

จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

SupportBudget

Number

จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search