รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลจำนวนองค์กร/โครงการ/กลุ่มเป้าหมาย/เงิน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

ProjectSupportStatistic

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงตามกรมการปกครอง

NormalAssociationSupport

Number

จำนวนองค์กรที่ได้รับการสนับสนุน

NormalProjectSupport

Number

จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

NormalBudgetSupport

Number

จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนระบบปกติ

DistributeAssociationSupport

Number

จำนวนองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนตามระบบกระจาย

DistributeProjectSupport

Number

จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนตามระบบกระจาย

DistributeSupportBudget

Number

จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนตามระบบกระจาย

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search