รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลจำนวนเด็ก/เงินที่ได้รับการสงเคราะห์รายบุคคล (จำแนกตามรายการที่ให้การสงเคราะห์รายจังหวัด)

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

ChildCareStatistic

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงตามกรมการปกครอง (ดูรายละเอียด)

WelfareCode

Code

รหัสประเภทการสงเคราะห์ (ดูรายละเอียด)

AllowanceMoneyMale

Number

จำนวนเงินที่ได้รับการสงเคราะห์  เพศชาย

AllowanceMoneyFemale

Number

จำนวนเงินที่ได้รับการสงเคราะห์  เพศหญิง

ChildMale

Number

จำนวนเด็กที่ได้รับการสงเคราะห์  เพศชาย

ChildFemale

Number

จำนวนเด็กที่ได้รับการสงเคราะห์ เพศหญิง

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search