รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลจำนวนเด็กที่ได้รับ/จำนวนเงินอุดหนุน สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กยากจน

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

MoneySubsidyStatistic

Month

Number

เดือน

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงตามกรมการปกครอง (ดูรายละเอียด)

MoneySubsidyMale

Number

จำนวนเงินอุดหนุน สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กยากจน  เพศชาย

MoneySubsidyFemale

Number

จำนวนเงินอุดหนุน สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กยากจน เพศหญิง

ChildMale

Number

จำนวนเด็กชายเด็กยากจน ที่ได้รับเงินอุดหนุน

ChildFemale

Number

จำนวนเด็กหญิงเด็กยากจน ที่ได้รับเงินอุดหนุน

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search