รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลจำนวนเด็กที่เข้ารับบริการและได้รับการส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

ReciveServiceStatistic

Month

Number

เดือน

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

WelfareOffice

Code

รหัสประเภทสถาน 5 หน่วยและเอกชน

Male

Number

จำนวนเด็กชายที่เข้ารับบริการ

Female

Number

จำนวนเด็กหญิงที่เข้ารับบริการ

AgeRangeCode

Code

รหัสช่วงอายุ (ดูรายละเอียด)

CauseCode

Code

รหัสสาเหตุการเข้ารับ (ดูรายละเอียด)

HelpCode

Code

การช่วยเหลือ 

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search