รายการบริการข้อมูล

สรุปรายงานผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่บ้านพักเด็กและครอบครัวให้ความช่วยเหลือภายใน

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

InternalCaseStatistic

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

ProblemsCode

Code

รหัสสภาพปัญหา (ดูรายละเอียด)

InternalCaseMale

Number

จำนวนผู้ประสบปัญหาทั้งหมดเคสภายใน (เพศชาย)

InternalCaseFemale

Number

จำนวนผู้ประสบปัญหาทั้งหมดเคสภายใน (เพศหญิง)

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search