รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลจำนวนงบประมาณ

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

AnnualBudget

PersonelBudget

Number

งบบุคลากร

OperatingBudget

Number

งบดำเนินงาน

CapitalBudget

Number

งบลงทุน

SubsidyBudget

Number

งบอุดหนุน

OtherBudget

Number

งบรายจ่ายอื่น

BudgetYear

Number

ปีงบประมาณ

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search